ibhayibheli.elingcwele

Le app ikunika Ihumusho lesimanjemanje leBhayibheli Elingcwele ukuya kwisiZulu, iBhayibheli Elingcwele labo bonke abakhuluma isiZulu mhlaba wonke.

Downloda iBhayibheli Elingcwele online umeme abangani bakho nobathandayo kuze nabo bakwazi ukufunda Izwi likaNkulunkulu elicwebileyo.

Kuhlala njalo kunesizathu esihle sokuzwa izwi likaNkulunkulu. Dadisha ufunde lencwadi Engcwele ezohamba nawe nomaphi lapho uyakhona.

ibhayibheli-elingcwele-10

Manje iBhayibheli Elingcwele litholakala mahhala ngolimi lwakho. Lidownlode ulifunde iBhayibheli noma nini, nomaphi. Thokozela ihumusho lethu leBhayibheli kwi app elula ukuyisebenzisa, ubese ukwazi ukulifunda iZwi Elingcwele offline uma usulidownlodile, akudingekile ukulumeka kwi-internet.

IBhayibheli ngesiZulu linezincwadi eziwu 39 kwi Testamente Eliza last (Ugenesise, U-Eksodusi, Ulevitikusi, Unumeri, Uduteronomi, Ujoshuwa, Abahluleli, Uruthe, 1 Usamuweli, 2 Usamuweli, 1 Amakhosi, 2 Amakhosi, 1 Izikronike, 2 Izikronike, U-Ezra, Unehemiya, U-Esteri, Ujobe, Amahubo, Izaga, Umshumayeli, Isihlabelelo Sezihlabelelo, U-Isaya, Ujeremiya, Isililo, Uhezekeli, Udaniyeli, Uhoseya, Ujoweli, U-Amose, U-Obadiya, Ujona, Umika, Unahume, Uhabakuki, Uzefaniya, Uhagayi, Uzakariya, Umalaki) nezincwadi eziwu 27 kwiTestamente Elisha (Ngokukamathewu, Ngokukamarku, Ngokukaluka, Ngokukajohane, Izenzo, Kwabaseroma, 1 Kwabasekorinte, 2 Kwabasekorinte, Kwabasegalathiya, Kwabase-Efesu, Kwabasefilipi, Kwabasekolose, 1 Kwabasethesalonika, 2 Kwabasethesalonika, 1 Kuthimothewu, 2 Kuthimothewu, Kuthithu, Kufilemoni, Kumaheberu, Ekajakobe, 1 Kapetru, 2 Kapetru, 1 Kajohane, 2 Kajohane, 3 Kajohane, Ekajuda, Isambulo)

Umeleni? Manje usungakwazi ukufunda iBhayibheli Elingcwele ngesiZulu! Lidownlode wenze usuku lwakho lwehluke!

https://play.google.com/store/apps/details?id=ibhayibheli.elingcwele